Připravujeme pro Vás nový objednávkový systém. Řeznictví Dědouch s.r.o.

Obchodní podmínky

Předmětem těchto obchodních podmínek je stanovení podmínek, za kterých se uskutečňuje prodej zboží společnosti ŘEZNICTVÍ DĚDOUCH, s.r.o. IČ 260 84 210, DIČ: CZ 260 84 210, Sportovní 409, 373 82 Boršov nad Vltavou. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13015 (dále jen "prodávající") koncovým zákazníkům (dále jen "kupující"). Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.reznictvidedouch.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem e-mailového potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto potvrzení využije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.

V případě, že kupující provede objednávku, a není-li domluveno s prodávajícím jinak, platí pro kupujícího vždy aktuální cena. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném tzn. v provozovnách prodávajícího nebo případně prostřednictvím třetí osoby (přepravce).

Prodávající mám provozovny na těchto adresách (dále jen provozovny prodávajícího):

  • Lannova tř. 17/15, 370 01 České Budějovice 6  
  • Lannova tř. 116/61, 370 01 České Budějovice 6 -
  • Žižkovo náměstí 35, 374 01 Trhové Sviny

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení. Po odeslání zboží již nelze objednávku stornovat a kupující je povinen uhradit kupní cenu v celé výši.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:

  • Zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo).
  • Objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky).

Dodací lhůty

Přesnou dodací lhůtu oznámí prodávající kupujícímu v momentu potvrzení objednávky. Zboží expedujeme nejpozději do dvou pracovních dnů, zpravidla však následující den po objednání. Akční nabídky jsou platné po uvedenou dobu či do vyprodání zásob.

Dodání zboží

Prodávající zabalí zboží pro přepravu způsobem standardním pro příslušný druh zboží. Cena balení je zahrnuta v prodejní ceně. V případě požadavku na jiný typ balení (např. stylový balík), než je standardní způsob, je kupující povinen tento požadavek uvést v objednávce a náklady na nestandardní balení a manipulaci budou prodávajícím přiúčtovány k ceně zboží.

Prodávající a kupující se dohodli, že závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn v okamžiku předání zboží v provozovně prodávajícího nebo v okamžiku, kdy zboží bude dodáno prodávajícím do sídla kupujícího případně jiného místa určení v České republice uvedeného kupujícím v písemné objednávce. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Platební podmínky

Platba bude provedena ve dvou fázích. První část platby bude zálohová platba ve výši 60 % z předpokládané ceny objednávky. Tuto platbu je možné provést bezhotovostně platební kartou nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-9646540277/0100, vedený u společnosti (dále jen „Komerční banka a.s.“); V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Druhá část platby ve výši 40% z ceny objednávky bude uhrazena při převzetí zboží, kdy přesný doplatek bude stanoven dle skutečné gramáže objednaného zboží. Druhou část platby je možné provést v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo bezhotovostně platební kartou. Pokud si zákazník zboží nepřevezme do stanového termínu, který bude uveden v e-mailovém potvrzení ze strany prodávajícího, bude zaplacená záloha ve výši 60 % nevratná. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad.

Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá jej kupujícímu při převzetí zboží.

Ostatní podmínky

Na zboží se dle ČOI nevztahují práva a povinnosti internetového prodeje tedy možnost vrácení produktu do 14 dnů, kde je vyjímka v podobě potravin a přípravě speciálního zboží na zakázku. Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Odesláním objednávky s tímto zákazem souhlasíte a potvrzujete věk.

Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data kupujícího jsou prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné. Tato data jsou tedy bezpečně uložena na našich chráněných serverech a samozřejmě nejsou poskytována třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi. Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze. Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.